Cuộc sống vùng cao
Cuộc sống vất vả của trẻ em vùng cao Bắc Kạn: Bữa đói bữa no

Trái ngược với trẻ em đồng bằng, cuộc sống vất vả của trẻ em vùng